GMINA ŚWIESZYNO: GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Materiał partnera zewnętrznego Gmina Świeszyno
Udostępnij:
Gmina Świeszyno może poszczycić się wieloma inwestycjami, które na przestrzeni lat zmieniły jej krajobraz, sprawiły, że lepiej żyje się mieszkańcom i co najważniejsze w lepszej formie jest środowisko…

1. Gmina Świeszyno jest malowniczą gmina położoną w sercu powiatu Koszalińskiego, w północnej części województwa zachodniopomorskiego, na południe od Koszalina.
Graniczy z gminami Manowo, Biesiekierz, Tychowo, Białogard i Koszalin.
Teren gminy zajmują duże kompleksy leśne, bogate w zwierzynę łowną i runo leśne. Turystów przyciągają trzy piękne jeziora: Hajka, Czarne i Niedalino, ciekawy, zróżnicowany krajobraz oraz malowniczo wijąca się rzeka Radew, która jest szlakiem wędrownym ryb łososiowatych.
Gmina Świeszyno obfituje w zasoby przyrodnicze. Obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi wraz z jej dopływami to również interesujący obszar pod względem krajobrazowym, geomorfologicznym i kulturowym, a także ważny naturalny korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Do obszarów chronionych przyrodniczo zalicza się również specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”, który obejmuje szereg ważnych oraz cennych siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej.
Nie można zapomnieć również o tym, że część terenu gminy należy do specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wiązogóra”. Cały obszar chronionego krajobrazu zajmuje powierzchnię prawie 490 ha. Na jego terenie znajduje się 12 kompleksów roślinności, które obejmują torfowiska przejściowe, wysokie, brzeziny bagienne oraz jeziora dystroficzne. Występuje tu bogaty zestaw torfowiskowych gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków chronionych oraz zagrożonych w skali krajowej lub regionalnej. W skali lokalnej znajduje się tu najbogatszy zespół awifauny. „Wiązogóra” to także najważniejszy obszar lęgowy płazów. Przez lasy położone w południowej części prowadzą szlaki turystyczne.

2.Powierzchnia gminy Świeszyno wynosi 132,59 km2 i dzieli się na dziesięć sołectw. Jest to jedna z mniejszych gmin województwa zachodniopomorskiego. Liczba mieszkańców przekracza nieco 7 tysięcy.
Sąsiedztwo Koszalina powoduje, iż coraz większa część gruntów rolnych przeznaczonych zostaje pod zabudowę indywidualną, w wyniku czego ten fragment gminy zaczyna pełnić funkcje zaplecza mieszkaniowego dla Koszalina. W środkowej części gminy zachowała się dominacja rolnictwa wielkoobszarowego, zaś w części południowej coraz ważniejszą rolę pełni funkcja turystyczno-rekreacyjna.
Struktura użytkowania gruntów gminy Świeszyno (2018):

3. Na terenie gminy istniej wiele pięknych zakątków, które w większości zostały zaproponowane do ochrony w formie rezerwatu, użytków ekologicznych i obszaru chronionego krajobrazu. Istnieje również wiele miejsc bytowania i rozrodu cennych gatunków fauny, które to miejsca należy wyłączyć spod jakiegokolwiek zainwestowania. Po uprzednim zagospodarowaniu walorów krajobrazowych (ścieżki turystyczne, pola namiotowe, itp.) istnieje duże zainteresowanie tym terenem przez turystów co jest korzystne dla gminy.
Szlak Elektrowni wodnych – miejsce postoju nad Radwią w miejscowości Niedalino
Samorząd wspiera wszelkie inicjatywy twórcze wpływające na wzmocnienie kondycji oraz potencjału środowiskowego gminy. Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami, Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świeszyno to podstawowe narzędzia „w rękach” samorządu określające konkretne działania oraz kierunki strategicznych zadań. Większość działań zmierzających do podkreślenia istoty zasobów środowiska jest widoczna gołym okiem. Tworzenie szlaków rowerowych, nowych ścieżek dydaktycznych czy szlaków turystycznych jest nie tylko po to aby mieszkańcom żyło się sprawniej i bezpieczniej ale przede wszystkim po to aby ochronić zasoby przyrody, zminimalizować jej dewastację i wprowadzić elementy edukacji dla mieszkańców oraz potencjalnych turystów.
Gmina Świeszyno zachęca również do odwiedzenia ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na zrekultywowanym składowisku w Niedalinie. Ścieżka poświęcona jest tematyce związanej z zagospodarowaniem odpadów, ochroną środowiska oraz rekultywacją składowiska w Niedalinie. Na słupach zlokalizowanych wzdłuż ścieżki umieszczone są tablice informacyjne z krótkimi informacjami na temat np. czasu rozkładu odpadów, czy zdjęciami składowiska przed rekultywacją. Ścieżka położona jest w oddali od zgiełku, co pozwala przez chwilę pobyć samemu na łonie przyrody. Obiekt wyposażony jest również w drewnianą wiatę zaopatrzoną w stół i ławki.
Zrekultywowany teren wysypiska śmieci w Niedalinie

Wiele działań, które podejmowane są przez świeszyński samorząd zmierzają do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy, a prace termomodernizacyjne budynków, wymiana przestarzałych kotłów na niskoemisyjne to podstawowe działania zmierzające do ochrony środowiska gminy Świeszyno.
Aktywna postawa gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz brak przekroczeń niebezpiecznych związków na terenie gminy, a także możliwość wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania i wzrost zainteresowania mieszkańców zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatycznymi i zagrożeniami z nich wynikającymi wpływa na to, że Gmina Świeszyno jest przyjazna środowisku.
4.Dbanie o przyjazne środowisko, nie tylko w obszarze granic gminy powinno leżeć w gestii każdego z nas. Jeśli zaczniemy dbać o własną gminę tak jak o własne podwórko, każdemu będzie żyło się lepiej. Aby wyjść naprzeciw mieszkańcom na terenie gminy utworzono Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych PSZOK. Stworzono w ten sposób mieszkańcom gminy możliwość przekazywania w dogodnym dla nich czasie, odpadów segregowanych, w tym również budowlanych.
Według „Programu Ochrony Środowisk dla Gminy Świeszyno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” Gmina Świeszyno, pod względem jakości powietrza jest jedną z najczystszych w województwie. Wynik ten jednak nie zwalnia gminy z dalszych działań wpływających na dbanie o środowisko.

Samorząd jest zmobilizowany i gotowy do krzewienia postaw proekologicznych aby nam wszystkim żyło się lepiej w gminie przyjaznej środowisku. Wszystkie wymienione działania są namiastką tego, co robi samorząd. Wyznaczono zadania, które mają służyć ochronie i zachowaniu obecnego stanu wszystkich komponentów środowiska.
Do każdego działania zmierzającego do wspomnianego celu, przypisano jednostkę odpowiedzialną za wykonanie zadania, zaproponowano wskaźnik monitorowania oraz przypisano możliwe ryzyko, jakie wiąże się z realizacja zadania .

Dodaj ogłoszenie