Menu Region
Głos Koszaliński

Regulamin plebiscytu

Nasze Dobre z Pomorza

Regulamin konkursu „Nasze Dobre z Pomorza 2016” i plebiscytu „Najpopularniejszy produkt i usługa z Pomorza 2016”
zwanego dalej Konkursem i Plebiscytem


Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, wydawca Dziennika „Głos Dziennik Pomorza” i serwisów www.gs24.pl www.gk24.pl www.gp24.pl
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Nasze Dobre z Pomorza 2016” i plebiscytu „Najpopularniejszy produkt i usługa z Pomorza 2016”.
3. Plebiscyt polega na: wyłonieniu spośród zgłoszonych kandydatów najpopularniejszych produktów. Celem Konkursu i Plebiscytu jest promowanie produktów bądź usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Konkurs ma promować produkty, które ze względu na swoją jakość i popularność wśród konsumentów reprezentują wzór godny do naśladowania. W czasie trwania Plebiscytu Czytelnicy poprzez głosowanie wybiorą najpopularniejszy produkt lub usługę, przyznając tytuł: Najpopularniejszy produkt i usługa z Pomorza.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 26.08.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
5. Organizator powoła Kapitułę konkursową.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu Dziennika oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Art. 2
Warunki udziału w Plebiscycie
1. Do udziału w Konkursie swoje produkty mogą zgłaszać podmioty gospodarcze, które spełniają następujące wymogi:
a) są zarejestrowane lub mają swoje oddziały na terenie województwa zachodniopomorskiego lub pomorskiego
b) ich produkt jest wytwarzany na terenie województwa zachodniopomorskiego lub pomorskiego
c) prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 1 roku
d) posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty do obrotu na rynku polskim
e) zgłaszane produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej.
2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Termin zgłaszania produktów do Konkursu upływa 28 września 2016 r.
4. Do udziału w Konkursie produkty mogą zgłaszać sami producenci, a także konsumenci - osoby fizyczne oraz kontrahenci - podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Ostateczna decyzja o udziale produktu w Konkursie należy jednak do producenta.
5. Do jednej edycji Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie trzy produkty tego samego producenta. Każde zgłoszenie łączy się jednak z osobną opłatą.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia produktu do Konkursu bez podania przyczyny odmowy.
7. Opłata związana ze zgłoszeniem produktu do konkursu i zamieszczeniem konkursowych prezentacji w „Głosie Dzienniku Pomorza”, a także w internecie na stronach serwisów www.gk24.pl, www.gs24.pl i www.gp24.pl wynosi - zależnie od pakietu świadczeń - 1.499 zł netto lub 2.599 zł netto + 23% VAT.
8. W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego Dziennika, posiadający ważne konto w tym serwisie z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.


Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu i Plebiscytu
1. Konkurs i Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 30.09.2016 r. do 10.11.2016 r.
2. W dniu 30.09.2016 r. na stronie internetowej zostanie opublikowana lista wszystkich zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie i Plebiscycie.
3. Przebieg Konkursu:
a) Ogłoszenie Konkursu – 26 sierpnia 2016 r.
b) Powołanie Kapituły Konkursu - do 2 września 2016 r.
c) Etap pierwszy – składanie zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie.
• Producenci, chcący wziąć udział w Konkursie, którzy spełniają wymogi regulaminu, składają do redakcji „Głosu Dziennika Pomorza” wypełnione Zgłoszenia Konkursowe.
• Z producentem zgłoszonego produktu skontaktuje się pracownik „Głosu Dziennika Pomorza” – organizatora Konkursu, aby dokonać dalszych niezbędnych formalności zgłoszeniowych.
• Każda firma, zgłaszająca swój produkt do Konkursu, zostanie poinformowana o dopuszczeniu produktu do Konkursu.
• W terminie wskazanym przez Organizatora uczestnicy Konkursu dostarczą gotowe prezentacje lub materiały do przygotowania prezentacji produktów, które będą ukazywać się w „Głosie Dzienniku Pomorza” oraz na stronach internetowych serwisów „Głosu”.
d) Etap drugi – prezentacje konkursowe i głosowanie Czytelników
• Pełna lista produktów, biorących udział w Konkursie, zostanie ogłoszona na łamach „Głosu Dziennika Pomorza” w piątek, 30 września 2016 r.
• Od 3 października 2016 r. rozpocznie się akcja promocyjna, polegająca na publikowaniu w „Głosie Dzienniku Pomorza” prezentacji produktów uczestniczących w konkursie.
• Przez cały czas trwania konkursu na stronach specjalnego serwisu internetowego na portalach www.gk24.pl, www.gp24.pl i www.gs24.pl będzie się ukazywać lista wszystkich produktów, biorących udział w konkursie wraz z informacją, jak można na nie głosować za pośrednictwem SMS-ów i klików w plebiscycie „Najpopularniejszy produkt i usługa z Pomorza”.
• Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
• Werdykt Czytelników jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

4. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 30.09.2016 r. do 10.11.2016 r., do godz. 23:59:59 na następujących warunkach:
5. Głosowanie odbywać
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Głosu Dziennika Pomorza” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując NDP. /po kropce wpisując numer wybranego kandydata/
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e) jeden wysłany SMS to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do systemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer,
z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes
j) dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

6. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej Dziennika (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 30.09.2016 r. do 14.10.2016 r., do godz. 23:59:59 na następujących warunkach:
a. Uczestnicy, posiadający indywidualne konto na stronie www, powinni zalogować się na to konto
b. Uczestnicy, nieposiadający indywidualnego konta na stronie www, muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.

7. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium oraz strony internetowej Dziennika.
8. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Komisję Plebiscytową Plebiscytu.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
Wyniki Konkursu i Plebiscytu po zweryfikowaniu przez Kapitułę zostaną ogłoszone w dniu 29.11.2016 r. podczas uroczystej gali. Wyniki Konkursu i Plebiscytu oraz relacja z wręczenia zostaną przedstawione na łamach Dziennika i na stronie internetowej.


Art. 5
Tytuły i wyróżnienia w konkursie, uprawnienia laureatów
1. Kategorie konkursu:
• Producent żywności / Gastronomia
• Budownictwo / Nieruchomości
• Wyposażenie wnętrz / Dom i ogród
• Usługi dla biznesu
• Motoryzacja
• Kultura/Nauka
• Zdrowie / Uroda / Czas wolny
• Technologie
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości kategorii. Jeżeli, w którejś z kategorii, będą mniej niż trzy zgłoszenia, organizator ma prawo połączenia kategorii.
2. W każdej z kategorii zgłoszonym produktom i usługom zostanie przyznany tytuł:
• Nasze Dobre z Pomorza – znak jakości „Głosu Dziennika Pomorza”.
Tytuł ten przyznawać będzie Kapituła powołana przez redakcję „Głosu Dziennika Pomorza”.
Dodatkowo Kapituła może przyznać wyróżnienia. Znakiem jakości „Nasze Dobre z Pomorza” zostaną wyróżnione produkty i usługi, które w głosowaniu członków Kapituły uzyskają najwięcej głosów. Decyzję o liczbie wyróżnionych produktów podejmie Kapituła.
3. W ramach plebiscytu (głosowania Czytelników) zostanie przyznany tytuł:
• Najpopularniejszy Produkt i Usługa z Pomorza.
Otrzyma je produkt lub usługa, która zdobędzie najwięcej głosów Czytelników. Jeśli więcej niż jeden produkt uzyska taką samą, największą liczbę głosów, tytuł otrzymają wszystkie produkty, które ex aequo zwyciężą w plebiscycie.
4. Laureaci Konkursu i Plebiscytu otrzymają oryginalne statuetki i dyplomy.
5. Firmom - Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się przez okres 2 lat w celach promocyjno-reklamowych zdobytym tytułem czy wyróżnieniem.
6. Zdobywcy tytułów „Nasze Dobre z Pomorza” oraz „Najpopularniejszy Produkt i Usługa z Pomorza” otrzymają od Organizatora Plebiscytu dodatkowo nagrodę w postaci prawa do zakupu za cenę 1 zł netto, kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 20 000 zł netto (liczonej od stawki wynikającej z cennika) do wykorzystania w naszych mediach. Do zrealizowania, do 31.03.2017 r.
7. Kampania reklamowa, o której mowa, przeprowadzona zostanie w mediach prasowych (Głos Dziennik Pomorza, Nasze Miasto) oraz serwisach internetowych należących do Organizatora:
8. Dodatkowo Laureaci otrzymają redakcyjną prezentację produktu (usługi) – ½ strony oraz powierzchnię reklamową w dodatku podsumowującym konkurs.
9. Uzyskanie dla danego produktu (usługi) tytułu „Nasze Dobre z Pomorza” lub tytułu „Najpopularniejszy Produkt i Usługa z Pomorza” wyklucza możliwość zgłoszenia tego produktu (usługi) do kolejnych edycji konkursu przez okres 2 lat.
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres plebiscyt@gk24.pl z dopiskiem Reklamacja.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez ww. ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora, dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie, wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w ww. celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).