Regulamin akcji kart Biznestank

Polska Press

Regulamin programu promocyjnego dla prenumeratorów Polska Press sp. z o.o. oddział w Koszalinie, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Art. 1
Program promocyjny (zwany dalej Promocją) organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609,.Oddział w Koszalinie, 75-004 Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

Art. 2

 1. Promocja trwa od dnia 10 marca 2016 r. do odwołania.
 2. Promocja przeznaczona jest dla prenumeratorów gazety, którzy w okresie trwania Promocji mają zawartą lub zawierają z Organizatorem umowę na prenumeratę gazet (zarówno nową umowę jak i przedłużenie prenumeraty).
 3. Promocja polega na możliwości uzyskania przez prenumeratorów aktywnych kart Biznestank, uprawniających do rabatów na paliwo kupowane na stacjach benzynowych PKN Orlen SA, zgodnie z zasadami określonymi przez PKN Orlen SA.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady Promocji dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Art. 3

 1. Karta Biznestank może być aktywowana wyłącznie dla samochodu będącego własnością prenumeratora lub osoby zamieszkującej pod tym samym adresem, pod który dostarczana jest prenumerata. Imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania muszą być potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 2. Prenumeratorzy, aby wziąć udział w Promocji, powinni powiadomić Organizatora o zamiarze skorzystania z Promocji podając numer rejestracyjny samochodu, dla którego ma zostać aktywowana karta Biznestank. Przystąpienie do Promocji odbywa się poprzez złożenie do Organizatora deklaracji zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu oraz chęci udziału w programie promocyjnym poprzez czytelne podpisanie Regulaminu wydrukowanego w dwóch egzemplarzach – jeden dla prenumeratora, jeden dla Organizatora. Dodatkowo prenumerator zobowiązuje się do okazania dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości oraz przekazania Organizatorowi kserokopii lub skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Art. 4

 1. Po weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 3., Prenumeratorzy będący uczestnikami Promocji otrzymają karty Biznestank wystawiane przez PKN Orlen SA.
 2. Karty Biznestank uprawniają Prenumeratorów przez okres trwania prenumeraty (z zastrzeżeniem art. 4 pkt 4. Regulaminu) do korzystania z rabatu dla kart Biznestank w kwocie – 8 gr. za litr na wszelkie paliwa sprzedawane na stacjach Orlen oznaczonych logo Biznestank oraz -5 gr. za litr na wszelkie paliwa sprzedawane na stacjach Bliska oznaczonych logo Biznestank.
 3. Z chwilą rezygnacji z prenumeraty lub nieprzedłużenia prenumeraty karta Biznestank traci swoją aktywację a osoba, która przestała być prenumeratorem nie może korzystać z niniejszej Promocji ani związanego z nią rabatu na zakup paliwa na stacjach PKN Orlen SA.
 4. Z chwilą wejścia w życie decyzji Organizatora o zakończeniu Promocji karta Biznestank traci swoją aktywację a osoba, która była uprawniona do korzystania z karty nie może korzystać z niniejszej Promocji ani związanego z nią rabatu na zakup paliwa na stacjach PKN Orlen SA. Decyzja o zakończeniu Promocji zostanie podana do powszechnej wiadomości na stronach internetowych Organizatora www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gs24.pl

Art. 5

 1. Promocja organizowana jest przy współpracy z PKN Orlen SA oraz Innowatorem Otoczenia Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Organizator zastrzega, że w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym wycofania się z Promocji przez któregokolwiek ze współpracowników, Organizator może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wycofaniu Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec prenumeratorów, w tym odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z rabatów związanych z kartą Biznestank, w szczególności rabatów o których mowa w art. 4 ust. 2. , w przypadkach wycofania się z Promocji lub niewykonania obowiązków przez któregokolwiek ze współpracowników wymienionych w punkcie 1 oraz w przypadkach podjęcia przez Organizatora decyzji o zawieszeniu lub zakończenia Promocji.

Art. 6

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Promocji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Promocji, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług firmy Polska Press Sp. z o. o.
 2. Polska Press Sp. z o. o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Polska Press Sp. z o. o. oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością anulowania karty Biznestank. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o. o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Promocji karty Biznestank.
 3. Przystępując do udziału w Promocji, uczestnik może nadto wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Polska Press Sp. z o. o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polska Press Sp. z o. o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o. o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o. o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o. o. na odrębnych zasadach
 4. Prenumerator akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może, z zachowaniem przepisów prawa, powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania Promocji karty Biznestank i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej Promocji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są zabezpieczone (szyfrowane) i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione.

Art. 7

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Promocji będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, najpóźniej w terminie do 14 dni od zakończenia Promocji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8

 1. Uczestnictwo w Promocji zobowiązuje do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Polska Press Sp. z o. o. Oddział w Koszalinie, ul Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 4. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Promocji.
 5. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie naru-sza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuję jego postanowienia oraz deklaruję chęć przystąpienia do programu promocyjnego

Numer aktualnego dokumentu prenumeraty …………………………………………

Prenumerowany tytuł : ……………………………………………………………………….

Numer rejestracyjny pojazdu…………………………………

…………………… ………………………………………………
Data Czytelny podpis

Wideo