Regulamin konkursu „Nasze Dobre z Pomorza”

red
Regulamin konkursu „Nasze Dobre z Pomorza” i plebiscytu „Najpopularniejszy produkt i usługa z Pomorza” edycja 2019 zwanego dalej Konkursem i Plebiscytem.

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, wydawca Dziennika „Głos Dziennik Pomorza” i serwisów www.gs24.pl www.gk24.pl www.gp24.pl
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Nasze Dobre z Pomorza” i plebiscytu „Najpopularniejszy produkt i usługa z Pomorza”.
3. Plebiscyt polega na: wyłonieniu spośród zgłoszonych kandydatów najpopularniejszych produktów. Celem Konkursu i Plebiscytu jest promowanie produktów bądź usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Konkurs ma promować produkty, które ze względu na swoją jakość i popularność wśród konsumentów reprezentują wzór godny do naśladowania. W czasie trwania Plebiscytu Czytelnicy poprzez głosowanie wybiorą najpopularniejszy produkt lub usługę, przyznając tytuł: Najpopularniejszy produkt i usługa z Pomorza.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 04.10.2019 r. do dnia 4.11.2019 r.
5. Organizator powoła Kapitułę konkursową.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 3 ust. 4.2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 3 ust.4.3-5 poniżej.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu Dziennika oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w Plebiscycie

1. Do udziału w Konkursie swoje produkty mogą zgłaszać podmioty gospodarcze - przedsiębiorcy, które spełniają następujące wymogi:
a) są zarejestrowane lub mają swoje oddziały na terenie województwa zachodniopomorskiego lub pomorskiego
b) ich produkt jest wytwarzany na terenie województwa zachodniopomorskiego lub pomorskiego
c) prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 1 roku
d) posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty do obrotu na rynku polskim
e) zgłaszane produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej
f) przedmiotem ich działalności nie jest działalność której reklama jest prawnie zakazana
2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Termin zgłaszania produktów do Konkursu upływa 30 września 2019 r.
4. Do udziału w Konkursie produkty mogą zgłaszać sami przedsiębiorcy, a także konsumenci - osoby fizyczne oraz kontrahenci - podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Ostateczna decyzja o udziale produktu w Konkursie należy jednak do przedsiębiorcy.
5. Do jednej edycji Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie trzy produkty tego samego przedsiębiorcy. Każde zgłoszenie łączy się jednak z osobną opłatą.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia produktu do Konkursu bez podania przyczyny odmowy.
7. Opłata związana ze zgłoszeniem produktu do konkursu i zamieszczeniem konkursowych prezentacji w „Głosie Dzienniku Pomorza”, a także w internecie na stronach serwisów www.gk24.pl, www.gs24.pl i www.gp24.pl wynosi 1 500 netto + 23% VAT i 2500 zł netto + 23% VAT.
8. W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego Dziennika, posiadający ważne konto w tym serwisie z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu i Plebiscytu

1. Konkurs i Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 04.10.2019 r. do 04.11.2019 r.
2. W dniu 4.10.2019 r. na stronie internetowej zostanie opublikowana lista wszystkich zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie i Plebiscycie.
3. Przebieg Konkursu:
a) Ogłoszenie Konkursu – 29.08.2019 r.
b) Powołanie Kapituły Konkursu - do 20.09.2019 r.
c) Etap pierwszy – składanie zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie.
· Producenci, chcący wziąć udział w Konkursie, którzy spełniają wymogi regulaminu, składają do redakcji „Głosu Dziennika Pomorza” wypełnione Zgłoszenia Konkursowe.
· Z producentem zgłoszonego produktu skontaktuje się pracownik „Głosu Dziennika Pomorza” – organizatora Konkursu, aby dokonać dalszych niezbędnych formalności zgłoszeniowych.
· Każda firma, zgłaszająca swój produkt do Konkursu, zostanie poinformowana o dopuszczeniu produktu do Konkursu.
· W terminie wskazanym przez Organizatora uczestnicy Konkursu dostarczą gotowe prezentacje lub materiały do przygotowania prezentacji produktów, które będą ukazywać się w „Głosie Dzienniku Pomorza” oraz na stronach internetowych serwisów „Głosu”.
d) Etap drugi – prezentacje konkursowe i głosowanie Czytelników
· Pełna lista produktów, biorących udział w Konkursie, zostanie ogłoszona na łamach „Głosu Dziennika Pomorza” w piątek, 4 października 2019 r.
· Od 9 października 2019 r. rozpocznie się akcja promocyjna, polegająca na publikowaniu w „Głosie Dzienniku Pomorza” prezentacji produktów uczestniczących w konkursie.
· Przez cały czas trwania konkursu na stronach specjalnego serwisu internetowego na portalach www.gk24.pl, www.gp24.pl i www.gs24.pl będzie się ukazywać lista wszystkich produktów, biorących udział w konkursie wraz z informacją, jak można na nie głosować za pośrednictwem SMS-ów w plebiscycie „Najpopularniejszy produkt i usługa z Pomorza”.
· Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
· Werdykt Czytelników jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
4. Głosowanie będzie odbywało się na następujących warunkach:
4.1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
4.2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie, pod adresem www.gs24.pl od dnia 4.10.2019 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
i.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
4.3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ” dostępny przy prezentacji kandydata, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
4.5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w Serwisie dostępu do płatnych treści w Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ” dostępnego przy prezentacji kandydata może oddać dowolną liczbę głosów.
e.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
4.6. Głosowanie będzie trwało od 4.10.2019 r. do 4.11.2019 r., do godz. 22:59:59.
4.7. W każdym głosowaniu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
4.8 .W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało w głosowaniu w kategoriach powiatowych taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Wyniki Konkursu i Plebiscytu po zweryfikowaniu przez Kapitułę zostaną ogłoszone w dniu 08.11.2019 r. podczas uroczystej gali. Wyniki Konkursu i Plebiscytu oraz relacja z wręczenia zostaną przedstawione na łamach Dziennika i na stronie internetowej.

Art. 5
Tytuły i wyróżnienia w konkursie, uprawnienia laureatów

1. Kategorie konkursu:
· Budownictwo
· Producent żywności
· Gastronomia
· Handel
· Technologia i innowacja
· Zdrowie, uroda
· Turystyka i rekreacja
· Usługi dla biznesu
· Dom i Ogród
· Pracodawca
· Rolnictwo
· Motoryzacja
· Spółki Miejskie
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości kategorii. Jeżeli, w którejś z kategorii, będą mniej niż trzy zgłoszenia, organizator ma prawo połączenia kategorii.
2. W każdej z kategorii zgłoszonym produktom i usługom zostanie przyznany tytuł:
· Nasze Dobre z Pomorza – znak jakości „Głosu Dziennika Pomorza”.
Tytuł ten przyznawać będzie Kapituła powołana przez redakcję „Głosu Dziennika Pomorza”.
Dodatkowo Kapituła może przyznać wyróżnienia. Znakiem jakości „Nasze Dobre z Pomorza” zostaną wyróżnione produkty i usługi, które w głosowaniu członków Kapituły uzyskają najwięcej głosów. Decyzję o liczbie wyróżnionych produktów podejmie Kapituła.
3. W ramach plebiscytu (głosowania Czytelników) zostanie przyznany tytuł:
· Najpopularniejszy Produkt i Usługa z Pomorza.
Otrzyma je produkt lub usługa, która zdobędzie najwięcej głosów Czytelników. Jeśli więcej niż jeden produkt uzyska taką samą, największą liczbę głosów, tytuł otrzymają wszystkie produkty, które ex aequo zwyciężą w plebiscycie.
4. Laureaci Konkursu i Plebiscytu otrzymają oryginalne statuetki i dyplomy.
5. Firmom - Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się przez okres 2 lat w celach promocyjno-reklamowych zdobytym tytułem czy wyróżnieniem.
6. Zdobywcy tytułów „Nasze Dobre z Pomorza” oraz „Najpopularniejszy Produkt i Usługa z Pomorza” otrzymają od Organizatora Plebiscytu dodatkowo nagrodę w postaci prawa do zakupu za cenę 1 zł netto, kampanii reklamowej w mediach Organizatora o wartości cennikowej 20 000 zł netto (liczonej od stawki wynikającej z cennika) do wykorzystania w naszych mediach. Do zrealizowania, do 31.03.2020 r. z zastrzeżeniem pkt 7.
7. Warunkiem przeprowadzenia przez Organizatora kampanii reklamowej o której mowa w pkt 6 jest niezaleganie przez przedsiębiorcę z jakimikolwiek należnościami wobec Organizatora. W przypadku istnienia zaległości kampania będzie zrealizowana po uregulowaniu zaległości w całości, pod warunkiem uiszczenia zaległości w terminie umożliwiającym jej realizację zgodnie z pkt
8. Kampania reklamowa, o której mowa, przeprowadzona zostanie w mediach prasowych (Głos Dziennik Pomorza, Nasze Miasto) oraz serwisach internetowych należących do Organizatora:
9. Dodatkowo Laureaci otrzymają redakcyjną prezentację produktu (usługi) na łamach Głosu Dziennika Pomorza.
10. Uzyskanie dla danego produktu (usługi) tytułu „Nasze Dobre z Pomorza” lub tytułu „Najpopularniejszy Produkt i Usługa z Pomorza” wyklucza możliwość zgłoszenia tego produktu (usługi) do kolejnych edycji konkursu przez okres 2 lat.
11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcji „Głos Dziennik Pomorza”, ul. A. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Nasze Dobre z Pomorza”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Nasze Dobre z Pomorza 2019”
1.NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672),
ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres
e-mail rodo.zgloszenia@polskapress.pl
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą Nasze Dobre z Pomorza 2019 (dalej jako konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie, o ile zgłaszasz własną osobę do konkursu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo przez głosowanie, gdy głosujesz. Jeżeli Twoją osobę zgłosiła do udziału w konkursie osoba trzecia, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym konkursie będzie odrębnie uzyskana Twoja zgoda, a jeśli przekazałeś nam swoje zdjęcie - umowa (o treści regulaminu konkursu).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
b.zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w konkursie.
9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko;
b.nazwa firmy
c.kategoria konkursu, w której bierzesz udział;
d.kontaktowy numer telefonu.

Na cmentarz 1 listopada? Jest dyspensa papieża

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3