Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź wyniki wyborów w Twoim okręgu

Regulamin Plebiscytu Lekarz Roku 2010

Redakcja

§1
Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu "Lekarz Roku 2010" (zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Plebiscyt trwa od dnia 30 kwietnia 2010 r. do dnia 28 czerwca 2010 r.

§3
Organizatorem Plebiscytu jest Media Regionalne Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin zwana dalej Organizatorem.

§4
Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez "Głos Koszaliński" Kapituła Plebiscytu w składzie:
- Krzysztof Nałęcz - redaktor naczelny "Głosu Koszalińskiego"
- Czesław Hoc - poseł
- Przemysław Krzyżanowski - wiceprezydent Koszalina do spraw społecznych
- Konrad Gordon - Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie
i wyznaczeni przedstawiciele Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

§5
W Plebiscycie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie lekarzy, pielęgniarki i położne, placówki medyczne i apteki, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać udziału w Plebiscycie. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

§6
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§7
1. Plebiscyt odbywa się w 5 kategoriach:
- Lekarz Roku 2010
- Najpopularniejszy Lekarz 2010
- Najpopularniejsza Pielęgniarka i Położna 2010
- Najbardziej Przyjazna Placówka Medyczna
- Najbardziej Przyjazna Apteka
2. Laureatami Plebiscytu w każdej z kategorii z wyjątkiem kategorii "Lekarz Roku 2010" zostaną osoby / instytucje, które uzyskają największą liczbę głosów w swojej kategorii - oddanych za pomocą sms-ów oraz na kuponach plebiscytowych drukowanych w "Głosie Koszalińskim".
3. Laureatem Plebiscytu w kategorii "Lekarz Roku 2010" zostanie uczestnik Plebiscytu wybrany przez Kapitułę Plebiscytu. Kapituła wybierze laureata w drodze głosowania. Kapituła sporządzi protokół z głosowania i poda uzasadnienie swojego wyboru.
4. Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii zostaną nagrodzeni statuetkami. Dodatkowo w każdej kategorii z wyjątkiem kategorii "Lekarz Roku 2010" zostaną przyznane wyróżnienia i dyplomy dla uczestników Plebiscytu, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce.

§8
1. Zgłoszenia uczestników Plebiscytu można dokonać na wyciętym z "Głosu Koszalińskiego" kuponie zgłoszeniowym w terminie od 30 kwietnia 2010 r. do 21 maja 2010 r. Kandydatów do tytułu w każdej kategorii można zgłaszać także wysyłając wiadomość do dnia 21 maja 2010 r. (do godz. 12:00) na numer telefonu 71051 SMS o treści:
zgłoszenie lekarza
gk.lekarz imię i nazwisko kandydata, specjalność, Miasto, Nazwa placówki z którą jest związany
Przykład: gk.lekarz Jan Kowalski, stomatolog, Koszalin, Szpital Miejski
zgłoszenie pielęgniarki lub położnej
gk.piel imię i nazwisko kandydatki, Miasto, Nazwa placówki z którą jest związana
Przykład: gk.piel Anna Kowalska, Koszalin, Szpital Miejski
zgłoszenie placówki medycznej
gk.plmed Nazwa placówki, Miasto
Przykład: gk.plmed Sanitas, Kołobrzeg
zgłoszenie apteki
gk.apteka Nazwa apteki, Miasto
Przykład: gk.apteka Miejska, Koszalin
Koszt wysłania SMS-a ze zgłoszeniem uczestnika Plebiscytu wynosi 1,22 zł z VAT.
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu stworzy listę uczestników Plebiscytu. Zostanie ona opublikowana w "Głosie Koszalińskim" i na stronach serwisu www.gk24.pl w piątek, 28 maja br.

§9
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów oraz oryginalnych kuponów publikowanych w "Głosie Koszalińskim" w terminie od dnia 28 maja 2010 do dnia 24 czerwca 2010 r.
2. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany sms-em lub złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłany lub dostarczony do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: "Głos Koszaliński", ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin w terminie od 24 czerwca 2010 r. Kupony i sms-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
3. Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w wybranych przez redakcję wydaniach "Głosu Koszalińskiego" w okresie trwania głosowania.
4. Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać:
- dane osobowe Czytelnika: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego
- datę i podpis osoby wypełniającej kupon
- imię i nazwisko osoby bądź nazwę placówki, na którą oddawany jest głos
- nazwę kategorii w ramach której oddawany jest głos.
- zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Czytelnika
5. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na nr 71051 SMS o treści:

Najpopularniejszy Lekarz 2010
gk.lr.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy) Przykład: gk.lr.7
Najpopularniejsza Pielęgniarka i Położna 2010
gk.pp.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy) Przykład: gk.pp.7
Najbardziej Przyjazna Placówka Medyczna
gk.pm.xx (gdzie xx to numer placówki z listy) Przykład: gk.pm.7
Najbardziej Przyjazna Apteka
gk.ap.xx (gdzie xx to numer placówki z listy) Przykład: gk.ap.7

SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 1,22 zł z VAT.
1. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów.
2. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie.

§10

1. Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora.
2. SMS-y promocyjne i reklamowe mogą być wysyłane:
a) wyłącznie do uczestników biorących udział w akcjach i konkursach SMS organizowanych przez organizatora w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę.
b) nie częściej niż raz dziennie do każdego z uczestników.
3. Uczestnik akcji i konkursów SMS organizowanych przez organizatora może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych wysyłając na adres mailowy lotar.rohde@mediaregionalne.pl wiadomość pod tytułem: "SMS-y PROMOCYJNE", w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.

§11
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem. Protokół będzie zawierać:
- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności
- ilość prawidłowo wypełnionych kuponów oraz prawidłowo przesłanych sms-ów
- ilość kuponów i sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny
- podpisy osób wykonujących czynność.

§12
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 28 czerwca 2010 r. na łamach "Głosu Koszalińskiego".

§13
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie: Lotar Rohde i Monika Wera.

§14
1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Plebiscytu jest Organizator Plebiscytu - Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie.
2. Dane osobowe przekazywane przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu.
3. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie.

§15
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie plebiscytowym. Osoby głosujące w plebiscycie przyjmują jednocześnie do wiadomości, że mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§16
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres "Głos Koszaliński", ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin, z dopiskiem "Plebiscyt Lekarz Roku - reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§17
Kupony będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za:
1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie "Głosu Koszalińskiego", ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin oraz na stronie internetowej www.gk24.pl.
2. Materiały reklamowe plebiscytu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przesyłania do uczestników plebiscytu w terminie do końca 2010 r. własnych materiałów promocyjnych a także materiałów promocyjnych partnerów plebiscytu.
6. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, wiadomości o treści innej, niż określony w niniejszym regulaminie, treści przesyłane w wiadomościach SMS, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz ich sposób konfiguracji, a także parametry ustawione przez operatorów sieci komórkowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy loterii przesyłają wiadomości SMS. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych.

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

p
pm

A gdzie jest lista placówek?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3