Regulamin plebiscytu „Najlepsza Placówka Handlowa i Usługowa Lata 2021”

dm

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Najlepsza Placówka Handlowa i Usługowa Lata 2021”
zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.
2.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Koszalin pod egidą wydawnictwa „Głos Koszaliński” (dalej także: Gazeta) i „Nasze Miasto” (dalej także: Tygodnik) (nazywanych dalej „Gazetą”).
3.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Najlepszy Sklep i Usługa Lata 2021”.
4.Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów, placówek, w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a.Najlepsza Placówka Handlowa Lata
b.Najlepsza Placówka Usługowa Lata.
5.Przez Placówkę Handlową rozumie się punkt, w którym dochodzi do sprzedaży towarów na rzecz konsumentów i przedsiębiorców. Przez Placówkę Usługową rozumie się punkt, w którym dochodzi do sprzedaży usług na rzecz konsumentów i przedsiębiorców. W sytuacji, w której w danym punkcie dochodzi do sprzedaży towarów i usług o kategorii decyduje działalność przeważająca.
6.Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie, niezależnie od siebie w powyższych kategoriach i trwać będzie od dnia 14.06.2021 r. od godziny 00:00 do dnia 13.08.2021 r. do godz. 22.00.00.
7.Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
8.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
9.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10.Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust.3-5 poniżej.
11.Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Nasze Miasto” nazywanego dalej „Tygodnikiem”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisu www.gk24.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
12.Wszelkie zapytania dotyczące informacji o prowadzonym plebiscycie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres plebiscyt@gk24.pl
13.Organizator przetwarza dane osobowe z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą polityką prywatności, której treść dostępna jest pod adresem prywatnosc.polskapress.pl.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1.Plebiscyt ma charakter otwarty. Do udziału w plebiscycie mogą się zgłaszać podmioty, które prowadzą stacjonarną (wyodrębniony lokal przyjmujący klientów, dalej jako placówka) działalność handlową lub usługową na terenie miasta Koszalin i woj., zachodniopomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być to podmioty których reklama i promocja jest zakazana lub ograniczona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także reklama których jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub obyczajami.
2.Podmioty, których placówki biorą udział w plebiscycie mają prawo oznakowania tej placówki logo plebiscytu dostarczonym przez Organizatora.
3.Kandydatami w Plebiscycie mogą być podmioty świadczące usługi w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art.1 ust.4 niniejszego Regulaminu w Koszalinie i woj., zachodniopomorskim. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Plebiscytu, jeśli w ramach tych kategorii wykonuje stosowne czynności.
4.Do udziału w plebiscycie mogą się zgłaszać uprawnieni reprezentanci podmiotów posiadających daną placówkę, a także podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje i stowarzyszenia. Ostateczna decyzja o udziale placówki w plebiscycie, jak i dokonanie stosownych opłat należy jednak do uprawnionego przedstawiciela właściciela placówki. Zgłoszenie obejmuje konkretną placówkę.
5.Udział w Plebiscycie wymaga opłaty. Opłata zawarta jest w obowiązującej ofercie handlowej, z którą Organizator występuje do Uczestnika po dokonaniu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Plebiscycie, która to oferta wymaga akceptacji przez Uczestnika w celu udziału w Plebiscycie. .
6.W plebiscycie nie mogą brać udziału placówki należące do pracowników oraz współpracowników Organizatora ani członków ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7.W plebiscycie głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych.
8.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie kandydatów, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.
1.Zgłoszenia można dokonać kontaktując się z przedstawicielami biura reklamy Tygodnika.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać do dnia 22 lipca 2021 r.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego oraz prawem.
4.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
5.W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Dodaj ogłoszenie