Regulamin plebiscytu pod nazwą „Najlepszy Sklep i Usługa Lata 2022” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Monika Latkowska
Monika Latkowska
Udostępnij:

Art. 1
Informacje ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.
 2. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Koszalin pod egidą wydawnictwa „Głos Koszaliński” (dalej także: Gazeta) i „Nasze Miasto” (dalej także: Tygodnik) (nazywanych dalej „Gazetą”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Najlepszy Sklep i Usługa Lata 2022”.
 4. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów, placówek, w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
  Najlepsza Placówka Handlowa Lata
  Najlepsza Placówka Usługowa Lata.
 5. Przez Placówkę Handlową rozumie się punkt, w którym dochodzi do sprzedaży towarów na rzecz konsumentów i przedsiębiorców. Przez Placówkę Usługową rozumie się punkt, w którym dochodzi do sprzedaży usług na rzecz konsumentów i przedsiębiorców. W sytuacji, w której w danym punkcie dochodzi do sprzedaży towarów i usług o kategorii decyduje działalność przeważająca.
 6. Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie, niezależnie od siebie w powyższych kategoriach i trwać będzie od dnia 06.06.2022 r. od godziny 00:00 do dnia 12.08.2022 r. do godz. 20.00.00.
 7. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 10. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 4 ust.3-5 poniżej.
 11. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Nasze Miasto” nazywanego dalej „Tygodnikiem”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisu www.gk24.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
 12. Wszelkie zapytania dotyczące informacji o prowadzonym plebiscycie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres plebiscyt@gk24.pl
 13. Organizator przetwarza dane osobowe z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą polityką prywatności, której treść dostępna jest pod adresem prywatnosc.polskapress.pl.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

 1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Do udziału w plebiscycie mogą się zgłaszać podmioty, które prowadzą stacjonarną (wyodrębniony lokal przyjmujący klientów, dalej jako placówka) działalność handlową lub usługową na terenie miasta Koszalin i woj. zachodniopomorskiego, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być to podmioty których reklama i promocja jest zakazana lub ograniczona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także reklama których jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub obyczajami.
 2. Podmioty, których placówki biorą udział w plebiscycie mają prawo oznakowania tej placówki logo plebiscytu dostarczonym przez Organizatora.
 3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być podmioty świadczące usługi w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art.1 ust.4 niniejszego Regulaminu w Koszalinie i woj. zachodniopomorskim. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Plebiscytu, jeśli w ramach tych kategorii wykonuje stosowne czynności.
 4. Do udziału w plebiscycie mogą się zgłaszać uprawnieni reprezentanci podmiotów posiadających daną placówkę, a także podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje i stowarzyszenia oraz osoby polecające. Ostateczna decyzja o udziale placówki w plebiscycie, jak i dokonanie stosownych opłat należy jednak do uprawnionego przedstawiciela właściciela placówki. Zgłoszenie obejmuje konkretną placówkę.
 5. Udział w Plebiscycie wymaga uiszczenia opłaty. Opłata zawarta jest w obowiązującej ofercie handlowej, z którą Organizator występuje do Uczestnika po dokonaniu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Plebiscycie, która to oferta wymaga akceptacji przez Uczestnika w celu udziału w Plebiscycie. .
 6. W plebiscycie nie mogą brać udziału placówki należące do pracowników oraz współpracowników Organizatora ani członków ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. W plebiscycie głos może oddać każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie kandydatów, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

 1. Zgłoszenia można dokonać kontaktując się z przedstawicielami biura reklamy Tygodnika.
 2. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać do dnia 21 lipca 2022 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego oraz prawem.
 4. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
 5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.
 6. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
 7. W dniu 29.07.2022 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
 8. Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatów zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla kandydatów biorących udział w plebiscycie.
 9. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest wyrażenie w nim zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sposób określony we wskazanym formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie.

 1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.

 2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:

  • Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
  • Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie, pod adresem www.gk24.pl od dnia 29.07.2022 r.
  • W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  • Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  • Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
  • Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  • W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
  • Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
 3. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ” dostępny przy prezentacji kandydata, po zalogowaniu się w tym Serwisie.

 4. Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.

 5. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:

  • Kredyty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w Serwisie dostępu do płatnych treści w Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
  • Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
  • Każdy jeden kredyt upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
  • Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ” dostępnego przy prezentacji kandydata może oddać dowolną liczbę głosów.
  • W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
 6. 6.Głosowanie odbywa się w następujących kategoriach:
  Najlepszy Sklep Lata i Najlepsza Usługa Lata.

  • Głosowanie będzie trwało od dnia 29.07.2022 r. od godziny 00:00 do dnia 12.08.2022 r. do godz. 20.00.00
  • W każdym głosowaniu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
  • W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało w głosowaniu w kategoriach powiatowych taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
 7. 7.Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący akceptuje treść regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Notą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

 1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 15.08.2022 r. na stronie internetowej w Serwisie.

 2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.

 3. Zwycięzcom Plebiscytu przyznany zostanie tytuł „Najlepszy Sklep Lata” lub/oraz „Najlepsza Usługa Lata”. Dodatkowo w każdej z kategorii kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskają najwięcej głosów, otrzymują voucher na kampanię reklamową o wartości:

  • Laureaci pierwszych miejsc otrzymują kampanię reklamową o wartości: 18 000 zł netto
  • Laureaci drugich miejsc otrzymują kampanię reklamową o wartości: 13 000 zł netto
  • Laureaci trzecich miejsc otrzymują kampanię reklamową o wartości: 8 000 zł netto.
 4. Termin realizacji kampanii zostanie ustalony indywidualnie, ostatnia publikacji powinna jednak ukazać się nie później niż do 31.10.2022 r.

 5. 4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

 6. 5.Nagrody (voucher uprawniający do wykorzystania opisanej w pkt 3 kampanii) zostaną wręczone podczas gali, indywidualnie lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie -redakcji Gazety, mieszczącej się pod adresem: ul. A. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin. Organizator nie wysyła nagród.

 7. 6.W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do 30 dni od dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

Art. 6
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyt@gk24.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: „Głosu Dziennik Pomorza”, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PLEBISCYTU POD NAZWĄ „NAJLEPSZY SKLEP I USŁUGA LATA 2022” **

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować
z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja
i przeprowadzenie Konkursu “Najlepszy Sklep i Usługa Lata”, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki związane z przeprowadzeniem konkursu Najlepszy Sklep i Usługa Lata
• podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
• innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie
i pocztowe,
• sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu/osoby, który nominował Twoją placówkę do udziału w Konkursie (patrz art. 2 ust. 4 Regulaminu).

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko,
b. Powiat lub miasto,
c. Miejsce prowadzenia placówki
d. Uzasadnienie Twojej kandydatury
e. Kontaktowy numer telefonu,
f. Adres e-mail.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Droga do reparacji - komentarz Adama Buławy

Więcej informacji na stronie głównej Głos Koszaliński