Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część miejscowości Skoki, którego granice określono na załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 listopada 2018r. do 24 grudnia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, pokój 18 w godzinach: poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi do prognozy i postępowania w jej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

TADEUSZ KŁOS