1. Głos Koszaliński
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie przetargu na :...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie przetargu na : Remont – modernizacja technologii i automatyki kotłowni gazowo – olejowej przy ul. Reja 5A w Pleszewie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa

w Pleszewie ul. M. Reja 5A

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont – modernizacja technologii i automatyki kotłowni

gazowo – olejowej przy ul. Reja 5A w Pleszewie.

Termin składania ofert do dnia 09.03.2020 r. do godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2020r. o godz. 1400 w siedzibie zamawiającego

ul. M. Reja 5A w Pleszewie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w sekretariacie Spółdzielni

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400. (koszt specyfikacji 50,00 zł brutto)

Po komisyjnym wyborze oferty zamawiający powiadomi pisemnie oferentów o wyniku

przeprowadzonego przetargu.

Wszelkich informacji udziela dział ciepłownictwa spółdzielni tel. 62 7422944

GSM 609 650390