1. Głos Koszaliński
  2. Komunikaty
  3. P I E R W S Z A...
Wróć do listy komunikatów

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A prawa własności nieruchomości lokalowej w Wągrowcu przy ul. Krętej nr 6

KM 1118/15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu  Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  26.02.2019r. o godz. 13:20 w sali nr 4 Sądu Rejonowego  w Wągrowcu  z/s w Wągrowcu  ul. Kościuszki 18  odbędzie się:

                                                   P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości  lokalowej nr 1  w budynku  dwurodzinnym wraz prawem użytkowania wieczystego gruntu w udziale wynoszącym 49/100 części związanym  z własnością w/w lokalu  położonej w  Wągrowcu  przy  ul. Krętej nr 61, gmina miejska Wągrowiec, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie,  należącej do  dłużników:

        Woźniak Aurelia  i Woźniak Sylwester

posiadającej założone Księgi Wieczyste nr:  PO1B/00039884/2, PO1B/00018860/5  w  V Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Licytowaną nieruchomość stanowi:

-lokal mieszkalny  o  łącznej powierzchni  użytkowej  70,7 m2,  składający się z 2 pokoi, kuchni,

łazienki, wc, werandy  i korytarza  na  parterze oraz  1 pokoju na poddaszu budynku;

-udział  związany z własnością lokalu  wynoszący  49/100 części

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                   134.804,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę:   

                                                                                                                                        101.103,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1. kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę-13.480,40 zł /w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek,  ul. Reja 32a/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w  rękojmię można  również  wpłacić na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu najpóźniej w dniu  poprzedzającym przetarg, a  przed  rozpoczęciem licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

W ciągu dwóch tygodni przed  licytacją można  oglądać w/w  nieruchomość  w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii  komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.