1. Głos Koszaliński
  2. Komunikaty
  3. Przetarg na roboty budowlane w ramach inwestycji
Wróć do listy komunikatów

Przetarg na roboty budowlane w ramach inwestycji

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu na realizację robót budowlanych w ramach I i II etapu inwestycji „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów” mają jeszcze niespełna miesiąc na przygotowanie swojej oferty. Termin składania ofert upływa 3 grudnia 2019 r. o godz. 10.00. Przedmiot zamówienia podzielono na cztery zadania, przy czym oferty można składać na dowolną ilość zadań.

Zadanie nr 1 Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz z wykonaniem zewnętrznego drenażu i odwiertów zasilających pompę ciepła oraz kompleksowa adaptacja – termomodernizacja budynku „Dom Ogrodnika” na pracownię edukacyjną wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych przyłączy będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno- Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A - kontynuacja

W ramach pierwszej części zamówienia planuje się kontynuację remontu budynku pałacu Sobieszów wraz z jego kompleksową termomodernizacją oraz przystosowaniem obiektu na potrzeby ekspozycji edukacyjnej oraz części administracyjnej. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie:

• zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,

• odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku pałacu Sobieszów,

• sieci drenażowej budynku pałacu Sobieszów wraz ze studnią zbiorczą,

• kompleksowej termomodernizacji budynku „Dom Ogrodnika”,

• przyłącza elektrycznego, wod.-kan. i gazowego budynku Pałacu i „Domu Ogrodnika”.

Zadanie nr 2 Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B

Zasadniczy zakres prac tej części zamówienia obejmuje:

• wykonanie konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu „Stodoła Elektryczna” i pomieszczeń technicznych wraz z infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi;

• zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem;

• wykonanie przyłącza S/N ze stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie „Stodoła Elektryczna”.

Zadanie nr 3 Zadanie składa się z dwóch etapów:

I. Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Wielkiej Stajni, w celu dostosowania obiektu do ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej, w tym m.in.: renowację murów i konstrukcji nośnych, wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych, przebudowę i naprawę więźby dachowej z wymianą całego pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji budynku oraz wykonanie nowych, wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Wielkiej Stajni.

II. Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni W ramach drugiego etapu robót budowlanych przewidziano m.in. wykonanie:

• nowych fundamentów, ścian i słupów konstrukcyjnych, konstrukcji nowych klatek schodowych oraz montaż prefabrykowanego stropu;

• nowej, stalowo-drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką ceramiczną;

• instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i gazu z koniecznymi przyłączeniami do poszczególnych sieci oraz wykonanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych;

• wszystkich instalacji elektrycznych (w tym słaboprądowych) z koniecznymi przyłączeniami do zewnętrznych sieci i instalacji (w tym do instalacji światłowodowych);

• szklano-drewnianej elewacji wraz elementami wykończeniowymi;

• zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: nawierzchni, ogrodzenia, zieleni i elementów małej architektury.

Zadanie nr 4 Przebudowa budynku Małej Stajni pod nowe centrum edukacyjne z salą multimedialną W ramach tego zadania planuje się wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Małej Stajni, dostosowując obiekt do nowej funkcji, w tym m.in.:

• rozbiórkę istniejącego I piętra wraz ze stropodachem i stropem między parterem a I piętrem,

• rozbiórkę łącznika między budynkiem Małej Stajni a budynkiem Bursy,

• wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych, w tym nowych ścian I piętra i konstrukcji dachu z pokryciem,

• wykonanie konstrukcji i wykończenia łącznika pomiędzy budynkiem Małej Stajni a Budynkiem Wejściowym,

• wyminę stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi,

• wykonanie przyłączy gazowych, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci,

• wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Małej Stajni.

Szczegółowe informacje odnośnie zamówienia znajdują się na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego www.kpnmab.pl w Biuletynie Informacji Publicznej /Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro/