Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pokaż Talent! 2023”

Akcja specjalna Pokaż Talent!

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pokaż Talent! 2023” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2023 roku po zmianach z dnia 19 czerwca i 29 czerwca 2023 roku, wprowadzonych w trybie postanowień Regulaminu Plebiscytu sprzed ujednolicenia tekstu (obecnie Art.1 ust. 11, ust. 13 oraz ust. 14 Regulaminu).

Art.1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pokaż Talent! 2023” .
2.Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Konkurs Plebiscytowy organizowany jest lokalnie przez Oddział w Koszalinie i będzie prowadzony na łamach Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego, nazwanych dalej łącznie „Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisów www.gk24.pl, www.gs24.pl. (nazywanych dalej „Serwisem”).
4.Niniejszy Konkurs Plebiscytowy jest formą uhonorowania i wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, które umożliwiają zaprezentowanie członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżnienie zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
5.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Geisler, Kamila Kalinowska oraz Remigiusz Zubek. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
6.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a. Powiatowej:
1.Talent Fotograficzny
b. Wojewódzkich:
1) Talent plastyczny i rękodzieło
2) Opiekun talentów
c. Regionalnych złożonych z dwóch/trzech województw
1.Talent wokalny - soliści
d. Ogólnopolskich:
1.Małe Talenty
2.Talent muzyczny – soliści
3.Talent taneczny - soliści i pary
4.Talent wokalno-muzyczny – grupy
5.Talent aktorski i recytatorski
6.Talent akrobatyczny i ruchowy

7.W kategorii powiatowej Talent fotograficzny Konkurs Plebiscytowy będzie prowadzony w dwóch etapach:
a)Pierwszy, powiatowy etap Konkursu Plebiscytowego, będzie trwać od dnia 04.07.2023r. od godziny 00:00 do dnia 22.08.2023r. do godz. 21:30:00. Niezależnie od powyższych głosowań, będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki liderów, prezentujący kandydatów, którzy w każdym z miast i powiatów zdobędą najwięcej głosów. Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego – eliminacji ogólnopolskich, uzyskuje 5 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w równoległym rankingu wojewódzkim liderów. Przechodząc do eliminacji ogólnopolskich, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b)Drugi etap – eliminacje ogólnopolskie, będzie trwać od dnia 28.08.2023r. od godziny 12:00 do dnia 12.09.2023r. do godz. 21:00:00. Awans do III etapu Konkursu Plebiscytowego – finału ogólnopolskiego, uzyskuje 3 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w drugim etapie głosowania. Zasady przeprowadzenia finału ogólnopolskiego Konkursu Plebiscytowego określał będzie odrębny regulamin.

8.W kategorii wojewódzkiej: Talent plastyczny i rękodzieło i kategorii regionalnej: Talent wokalny – soliści , Konkurs Plebiscytowy będzie prowadzony w dwóch etapach:
a)Wojewódzki/regionalny etap Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 04.07.2023r. od godziny 00:00 do dnia 23.08.2023r. do godz. 21:00:00. Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego – eliminacji ogólnopolskich, uzyskuje 5 kandydatów w każdej z kategorii, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przechodząc do eliminacji ogólnopolskich, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
(UWAGA! Zmiana terminu zakończenia głosowania w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
b)Drugi etap – eliminacje ogólnopolskie będzie trwać od dnia 28.08.2023 r. od godziny 12:00 do dnia 12.09.2023 r. do godz. 21:00:00. Awans do III etapu Konkursu Plebiscytowego – finału ogólnopolskiego, uzyskuje 3 kandydatów w każdej z kategorii, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w drugim etapie głosowania. Zasady przeprowadzenia finału ogólnopolskiego Konkursu Plebiscytowego określał będzie odrębny regulamin.
W kategorii wojewódzkiej: Opiekun talentów, Konkurs Plebiscytowy będzie prowadzony od dnia 04.07.2023r. od godziny 00:00 do dnia 12.09.2023r do godz. 21.00:00. Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego –finału ogólnopolskiego, uzyskuje 1 kandydat z każdego województwa w każdej z kategorii, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w głosowaniu wojewódzkim. Zasady przeprowadzenia finału ogólnopolskiego Konkursu Plebiscytowego określał będzie odrębny regulamin.
9.W kategoriach ogólnopolskich: Małe Talenty, Talent muzyczny – soliści, Talent taneczny – soliści i pary, Talent wokalno-muzyczny – grupy, Talent aktorski i recytatorski, Talent akrobatyczny i ruchowy, Konkurs Plebiscytowy będzie prowadzony od dnia 04.07.2023r. od godziny 00:00 do dnia 12.09.2023r do godz. 21.00:00.
Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego - finału ogólnopolskiego, uzyskuje trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania. Zasady przeprowadzenia finału ogólnopolskiego Konkursu Plebiscytowego określał będzie odrębny regulamin.
10.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
11.W kategorii Talent Fotograficzny pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach województwa zachodniopomorskiego: Szczecin, Koszalin, Świnoujście, powiat białogardzki, powiat choszczeński, powiat drawski, powiat goleniowski, powiat gryficki, powiat gryfiński, powiat kamieński, powiat kołobrzeski, powiat koszaliński, powiat łobeski, powiat myśliborski, powiat policki, powiat pyrzycki, powiat sławieński, powiat stargardzki, powiat szczecinecki, powiat świdwiński, powiat wałecki.
12.W kategorii regionalnej Talent wokalny – soliści, pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego będzie prowadzony w regionie złożonym z dwóch/trzech województw:

 • Region 1 – kujawsko-pomorskie i wielkopolskie
 • Region 2 – łódzkie i świętokrzyskie
 • Region 3 – małopolskie i podkarpackie
 • Region 4 – pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie
 • Region 5 – śląskie i opolskie
 • Region 6 – dolnośląskie i lubuskie
 • Region 7 – podlaskie, mazowieckie i lubelskie

13.W przypadku zweryfikowania pozytywnie mniej niż pięćdziesięciu kandydatów w danym mieście, powiecie, regionie lub województwie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach, powiatach bądź regionach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
14.Organizator może podjąć decyzję o zmianie zasięgu poszczególnych kategorii Konkursu Plebiscytowego i zamianę z zasięgu wojewódzkiego w zasięg regionalny lub powiatowy.
15.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
16.Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu Plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być osoby posiadające talent w jednej z wymienionych kategorii Konkursu Plebiscytowego, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 oraz ust.11 poniżej.
3.W kategorii Małe talenty - (dzieci w wieku od 4 do 9 lat) Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być wyłącznie osoby niepełnoletnie w wieku od 4 do 9 lat, posiadające talent w jednej z wymienionych kategorii Konkursu Plebiscytowego, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego (zwanego dalej Opiekunem dziecka), posiadającego pełnię praw rodzicielskich.
4.W kategoriach: Talent wokalny – soliści; Talent muzyczny – soliści, Talent taneczny - soliści i pary, Talent plastyczny i rękodzieło, Talent wokalno-muzyczny – grupy, Talent aktorski i recytatorski, Talent akrobatyczny i ruchowy, Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być także osoby niepełnoletnie, które w momencie zgłoszenia do Konkursu Plebiscytowego ukończyły 10 rok życia, posiadające talent w jednej z wymienionych kategorii Konkursu Plebiscytowego, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego (zwanego dalej Opiekunem dziecka), posiadającego pełnię praw rodzicielskich.
5.Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych Regulaminu w przypadku kategorii indywidualnych Małe talenty - (dzieci w wieku od 4 do 9 lat), Talent wokalny – soliści, Talent muzyczny - soliści, Talent taneczny - soliści i pary ( w przypadku solistów), Talent plastyczny i rękodzieło, Talent aktorski i recytatorski, Talent akrobatyczny i ruchowy, Talent fotograficzny, Opiekun talentów, zgłoszenia do udziału w Plebiscycie może dokonać wyłącznie osobiście kandydat, a w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun dziecka (patrz Art.2 ust.3 oraz ust. 4 Regulaminu), wypełniając zgłoszenie w Serwisie i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Plebiscytowym.
6.Duet, Grupę lub Zespół do udziału w Konkursie Plebiscytowym może zgłosić wyłącznie pełnoletni reprezentant duetu, grupy lub zespołu wypełniając zgłoszenie w Serwisie i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Konkursu Plebiscytowego. W przypadku kategorii Opiekun talentów, zgłoszenia do udziału w Konkursie Plebiscytowym może dokonać każdy (w tym również osoba trzecia) wypełniając zgłoszenie w Serwisie i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Konkursu Plebiscytowego, co może, ale nie musi, wiązać się z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Kandydata. Kandydaci mogą być także nominowani przez Kolegium Redakcyjne Gazety.
7.Osoba dokonująca zgłoszenia duetu, grupy lub zespołu do udziału w Konkursie Plebiscytowym oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób będących członkami zgłaszanego duetu, grupy lub zespołu, a także w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekunów ustawowych na udział w Konkursie Plebiscytowym oraz na publikację ich wizerunku lub wizerunku dzieci pozostających pod ich opieką i do nieodpłatnego korzystania z tego wizerunku przez Organizatora Konkursu Plebiscytowego w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
8.Osoba dokonująca zgłoszenia duetu, grupy lub zespołu pokryje Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby powyższe oświadczenie było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych ust. 7 powyżej, że materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
9.Kandydat lub w imieniu dziecka Opiekun dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jego wizerunku przez Organizatora Konkursu Plebiscytowego w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że materiały wizualne (wideo, prezentacje, fotografie) i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
10.Uprawnienia opisane w niniejszym regulaminie jako uprawnienia Kandydata przysługują Kandydatowi bez względu na to, czy zaakceptował niniejszy Regulamin, czy nie.
11.Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
12.Kandydat może brać udział w więcej niż jednej kategorii Plebiscytu.
13.Osoba dokonująca zgłoszenia (niezależnie czy jest Kandydatem, Opiekunem dziecka czy też osobą trzecią dokonującą zgłoszenia) oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem wskazanego/przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c.wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
14.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, tj. kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
15.Kandydatom przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania swojej kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: [email protected]. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
16.Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Kandydatów, wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora w tytułach prasowych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 14.07.2023 r. do godz.23:59 za pomocą wyznaczonego formularza.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego pełnej akceptacji.
3.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:

I.W kategorii Talent Fotograficzny zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe);
b.Miejscowość zamieszkania (obowiązkowe);
c.Kontaktowy numer telefonu kandydata (obowiązkowe);
d.Zdjęcie wykonane przez kandydata (od 1 do 8 szt., maksymalny rozmiar pliku: 10 MB, dopuszczalne pliki: jpg, jpeg, png);
e.Autoprezentacja (nieobowiązkowe).

II.W kategorii Talent Wokalny - soliści zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe);
b.Miejscowość zamieszkania (obowiązkowe);
c.Kontaktowy numer telefonu kandydata (obowiązkowe);
d.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego zgłaszany talent (obowiązkowe). Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.gk24.pl/jak-przeslac-film)
e.Zdjęcie kandydata (od 1 do 8 szt., maksymalny rozmiar pliku: 10 MB, dopuszczalne pliki: jpg, jpeg, png) (obowiązkowe);
f.Autoprezentacja (nieobowiązkowe);
g.Rok urodzenia zgłaszanej osoby (obowiązkowe)
h.Imię i nazwisko rodzica zgłaszanej osoby – nieobowiązkowe, tylko w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej;
i. Numer telefonu rodzica – nieobowiązkowe, tylko w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej.

III. W kategorii Opiekun Talentów zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko osoby nominowanej (obowiązkowe);
b.Nazwa miejsca pracy i miejscowość, w której działa osoba nominowana (nieobowiązkowe);
c.Kontaktowy numer telefonu nominowanej (nieobowiązkowe);
d. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (nieobowiązkowe)
e. Numer telefonu osoby zgłaszającej (nieobowiązkowe).

IV.W kategoriach Talent plastyczny i rękodzieło, Talent Muzyczny (gra na instrumencie) – soliści, Talent Taneczny - soliści i pary, Talent akrobatyczny i ruchowy, Talent aktorski i recytatorski, zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko kandydata (lub imiona i nazwiska - w przypadku zgłoszenia pary) (obowiązkowe);
b.Miejscowość zamieszkania (a także prezentowany talent w kategorii Inne talenty)(obowiązkowe);
c.Województwo (obowiązkowe z wyjątkiem kategorii Talent akrobatyczny i ruchowy, Talent aktorski i recytatorski);
d.Kontaktowy numer telefonu kandydata (obowiązkowe);
e.Zdjęcie kandydata (od 1 do 8 szt., maksymalny rozmiar pliku: 10 MB, dopuszczalne pliki: jpg, jpeg, png) (obowiązkowe);
f.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego zgłaszany talent (obowiązkowe w kategorii Talent Muzyczny – soliści, Talent Taneczny - soliści i pary, Talent akrobatyczny i ruchowy, Talent aktorski i recytatorski). Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.xxx .pl/jak-przeslac-film)
g.Autoprezentacja (nieobowiązkowe).
h.Rok urodzenia zgłaszanej osoby (obowiązkowe)
i.Imię i nazwisko rodzica zgłaszanej osoby – nieobowiązkowe, tylko w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej;
j. Numer telefonu rodzica – nieobowiązkowe, tylko w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej.

V. W kategorii Talent wokalno-muzyczny – zespoły, zgłoszenie powinno zawierać:
a.Nazwę zespołu/grupy (obowiązkowe);
b.Miejscowość działania zespołu/grupy (obowiązkowe);
c.Województwo (obowiązkowe);
d.Imię i nazwisko reprezentanta zespołu/grupy (obowiązkowe);
e.Numer telefonu reprezentanta zespołu/grupy (obowiązkowe);
f.Zdjęcie zespołu/grupy (od 1 do 8 szt., maksymalny rozmiar pliku: 10 MB, dopuszczalne pliki: jpg, jpeg, png) (obowiązkowe);
g.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego zgłaszany talent (obowiązkowe). Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.gk24.pl/jak-przeslac-film)
h.Opis zespołu (nieobowiązkowe).

VI. W kategorii Małe Talenty (dzieci w wieku od 4 do 9 lat) zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko zgłaszanego dziecka (obowiązkowe);
b.Miejscowość zamieszkania dziecka (obowiązkowe);
c.Województwo (obowiązkowe);
d.Zdjęcie zgłaszanego dziecka (obowiązkowe);
e.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego talent dziecka (obowiązkowe). Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.gk24.pl/jak-przeslac-film)
f.Opis talentu dziecka (nieobowiązkowe),
g.Imię, nazwisko, numer telefonu opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do udziału w Konkursie Plebiscytowym(obowiązkowe);
h. Wiek dziecka (obowiązkowe);

4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i ich finalnej akceptacji przez Komisję Konkursu Plebiscytowego.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7.W dniu 04.07.2023. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
8.Dla kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Konkursie Plebiscytowym zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w etapach powiatowym, wojewódzkim i eliminacjach ogólnopolskich.

1.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7303 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 04.07.2023 r.
c.W odpowiedzi na SMS, w wiadomości zwrotnej głosujący otrzymuje informację kto jest Partnerem Konkursu Plebiscytowego.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
f.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7303 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 zł brutto.
g.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i.Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
j.Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane zostały wiadomości SMS Premium w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie, poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane głosy. Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych okolicznościach abonentów.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie w tym e-wydań tytułów prasowych Organizatora (pojedynczych lub spakietowanych). Wariantami płatnego dostępu opisanego w zdaniu poprzednim gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: dostęp na 5 dni (dodatkowo 5 kredytów), dostęp na 10 dni (dodatkowo 10 kredytów), dostęp na 30 dni (dodatkowo 30 kredytów), dostęp na 50 dni (dodatkowo 50 kredytów).
b.Nabycie dostępu do treści opisanych powyżej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskanews.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Konkursie Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
5.W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
6.Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
7.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie oraz w finale wojewódzkim zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
8.Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu.
9.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.
10.Osoby, które awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu zostaną powiadomione o tym fakcie elektronicznie na udostępniony Organizatorowi nr telefonu lub adres e-mail wraz z przekazaniem im hiperłącza do regulaminu ogólnopolskiego finału plebiscytu. Brak akceptu tego regulaminu w terminie wskazanym w w/w wiadomości sms lub e-mail, nie krótszym niż 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, oznacza wykluczenie danej osoby z ogólnopolskiego finału plebiscytu.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym

1.Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 12.09.2023 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:
a)Za zajęcie 1 miejsca w mieście lub powiecie laureaci w kategorii Talent Fotograficzny otrzymują:

 • dyplom

b)Za zajęcie miejsc 1-5 w wojewódzkim rankingu liderów, laureaci w kategorii ** Talent Fotograficzny** otrzymują:

 • Nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 2 000 zł za zajęcie I miejsca, 1 500 zł za zajęcie II miejsca, 1 000 zł za zajęcie III miejsca, 500 zł za zajęcie miejsc IV-V.
 • awans do ogólnopolskich eliminacji Konkursu Plebiscytowego

c)Za zajęcie miejsc 1-5 w finale wojewódzkim bądź regionalnym, laureaci w kategorii: Talent plastyczny i rękodzieło, Talent wokalny – soliści, otrzymują:

 • Nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 2 000 zł za zajęcie I miejsca, 1 500 zł za zajęcie II miejsca, 1 000 zł za zajęcie III miejsca, 500 zł za zajęcie miejsc IV-V.
 • awans do ogólnopolskich eliminacji Konkursu Plebiscytowego

d)Za zajęcie miejsc 1-5 w ogólnopolskich eliminacjach, laureaci w kategorii Małe Talenty (dzieci w wieku od 4 do 9 lat) otrzymują:

 • Vouchery do sklepów SMYK w wysokości odpowiednio: 2000 zł za zajęcie I miejsca, 1500 zł za zajęcie II miejsca, 1000 za zajęcie III miejsca, 500 zł za zajęcie miejsc IV i V

e)Za zajęcie I miejsca w finale wojewódzkim, laureaci w kategorii Opiekun talentów otrzymują:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł
 • awans do ogólnopolskiego finału Konkursu Plebiscytowego

f) Za zajęcie miejsc 1-5 w kategoriach ogólnopolskich: Talent muzyczny – soliści; Talent aktorski i recytatorski; Talent akrobatyczny i ruchowy; Talent taneczny - soliści i pary; Talent wokalno-muzyczny - grupy, laureaci otrzymują:

 • Nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 2 000 zł za zajęcie I miejsca, 1 500 zł za zajęcie II miejsca, 1 000 zł za zajęcie III miejsca, 500 zł za zajęcie miejsc IV-V.

g) Za zajęcie miejsc 1-3 w eliminacjach ogólnopolskich, laureaci w kategoriach Talent Fotograficzny, Male talenty, Talent wokalny – soliści; Talent muzyczny – soliści; Talent plastyczny i rękodzieło; Talent aktorski i recytatorski; Talent akrobatyczny i ruchowy; Talent taneczny - soliści i pary; Talent wokalno-muzyczny - grupy otrzymują:

 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie oddzielny regulamin.
 • statuetkę

4.Warunkiem odebrania nagrody jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez osobę nagrodzoną.
5.Nagrody rzeczowe zostaną przekazane:
1) na uroczystościach wręczenia nagród o ile takie przewidział Organizator,
2) odebrane osobiście przez laureata z siedziby Organizatora, po wcześniejszym umówieniu się z osobą odpowiedzialną za wydanie nagród (tel. 697 770 128, ul. H.Pobożnego 19, 76-200 Słupsk)
3) wysłane drogą pocztową do laureata, o ile wyrazi taką wolę i przekaże Organizatorowi właściwy adres do wysyłki.
Wydanie Zwycięzcy nagrody, następuje wyłącznie po uprzednim spełnieniu przez niego wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w tym w przekazania danych kontaktowych umożliwiających wydanie nagrody, a w przypadku nagród pieniężnych również nr konta bankowego.
6.Jednocześnie, Organizator zastrzega, że w przypadku nieodebrania nagrody lub braku spełnienia wymogów jej przyznania lub odebrania w terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Zwycięzców i powiadomienia laureata o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody chyba, że odebranie nagrody nastąpiło bez winy Zwycięzcy. Wykazanie braku winy obciąża Zwycięzcę.
7.Zwycięzcy uprawnionemu do nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby. Zwycięzca może zrzec się przyznanej mu nagrody, jednak bez prawa żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego czy innej nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada.
8.W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród jest osoba wyłączona z udziału w plebiscycie zgodnie z niniejszym Regulaminem, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
9.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Konkursu Plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
10.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Konkursu Plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
11.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Konkursu Plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
12.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
13.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Polska Press sp. z o. o. , ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Pokaż Talent! 2023 – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (kandydatów, osób zgłaszających kandydatów oraz osób głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pokaż Talent! 2023”

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1.Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pokaż Talent! 2023” (dalej jako: „Konkurs Plebiscytowy”), co obejmuje również publikację materiałów o Twojej kandydaturze w mediach Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej), a w przypadku laureatów - przesłania zaproszenia na uroczyste wręczenia nagród na zasadach określonych w Regulaminie oraz wydanie przewidzianych Regulaminem nagród. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, bądź poprzez głosowanie, gdy głosujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo, Administrator przetwarza również Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana z inicjatywy osób trzecich lub Administratora (w ramach tzw. nominacji redakcyjnej). Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem konkursu plebiscytowego jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
W okolicznościach opisanych wyżej, Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Plebiscycie. W każdym czasie do końca Konkursu Plebiscytowego możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Plebiscytowych.
W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W przypadku osób głosujących Administrator będzie przetwarzał ich dane osobowe w celu umożliwienia zrealizowania przysługującym tym osobom uprawień, związanych z dostępem do dodatkowych treści Administratora, na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu Plebiscytowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z dodatkowych treści Administratora dostępne są w Polityce Prywatności (https://prywatnosc.polskapress.pl/).

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie kandydatury w Konkursie Plebiscytowym, bądź udział w głosowaniu), lub zostały pozyskane od osoby która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania: imię i nazwisko (zgłaszającego oraz uczestnika), nazwa grupy lub zespołu, miejscowość uczestnika, rok urodzenia/wiek uczestnika, wizerunek uczestnika (w tym w połączeniu z głosem i wypowiedzią, jeżeli zostały utrwalone w przesłanych/udostępnionych Administratorowi materiałach), informacje o szczególnych osiągnięciach/talencie uczestnika, numer kontaktowy uczestnika/osoby zgłaszającej. Dodatkowo, Administrator może przetwarzać również adres do doręczeń oraz adres e-mail (w przypadku złożenia reklamacji), a także informacje o właściwym urzędzie skarbowym (w przypadku, gdy w związku z otrzymaniem przez kandydata nagrody Organizator uiszczać będzie podatek od nagród).

5.Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkursu Plebiscytowego, udział w Konkursie Plebiscytowym, czy głosowanie na kandydatów, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
6.Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu Plebiscytowego, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu Plebiscytowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Plebiscytem czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie twoich danych (patrz wyżej). Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie Plebiscytowym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu Plebiscytowego (w szczególności relacji reporterskiej z przebiegu Konkursu Plebiscytowego, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu Plebiscytowego, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora. Dodatkowo, zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu Plebiscytowego, informacje o niektórych nagrodzonych zostaną opublikowane w prasie Administratora.

7.Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;
 • podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu Plebiscytowego w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen).
 • w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie Plebiscytowym osobę trzecią jako kandydata, to zgłaszana przez Ciebie osoba jest uprawniona do otrzymania informacji o źródle pochodzenia danych.

8.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10.Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
a.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b.Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Punkt kontaktowy
Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: [email protected]
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12.Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected]

Link do pierwotnej wersji regulaminu

Koszalin, dnia 10.08.2023 roku.
Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Pokaż Talent 2023” opierając się na postanowieniach art 1 pkt 10 Regulaminu dokonuje niniejszym poniższych zmian w terminie we wskazanym niżej punkcie:
8.W kategorii wojewódzkiej: Talent plastyczny i rękodzieło i kategorii regionalnej: Talent wokalny – soliści, Konkurs Plebiscytowy będzie prowadzony w dwóch etapach:
a)Wojewódzki/regionalny etap Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 04.07.2023r. od godziny 00:00 do dnia 22.08.2023r. do godz. 21:30:00.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!